Projekt

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W Roku 2017 złożyliśmy projekt pod nazwą ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę altany-bike stopu, remont kanalizacji, utwardzenie terenu, montaż obiektów małej architektury”, mająca na celu wsparcie rozwoju oraz rozszerzenie oferty spędzanego wolnego czasu na obszarze PLGD, poprzez utworzenie ogólnodostępnego parkingu, tzw. ,,park and ride” z infrastrukturą – ,, bike stop” ze stojakami w miejscowości Kościelisko. Całość była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo z własnych środków zakupiliśmy sadzenie drzewek oraz zostało wykonanie ogrodzenie. Całość projektu została wykonana w 2018 roku.

Mówiąc prościej, w zeszłym roku została przeprowadzona gruntowna modernizacja placu za naszą remizą, który do tej pory był tylko utwardzoną ziemią. Została wykonana nawierzchnia z kostki wraz z odwodnieniem, plac zabaw dla dzieci oraz altana typu „bike-stop” ze stojakami na rowery. Cały teren został ogrodzony i obsadzony drzewkami i trawą. Modernizacja była współfinansowana ze 
środków unijnych, w ramach projektów o tych długich nazwach