Bezpieczne ogrzewanie

Bezpieczne ogrzewanie i dogrzewanie pomieszczeń w sezonie zimowym
Wielkimi krokami zbliża się zima a wraz z nią chłodne i mroźne dni. Wszyscy zaczynają się ciepło ubierać, starają się również, by we własnym domu (mieszkaniu) mieć w miarę ciepło, a osiągnąć to możliwie za nieduże pieniądze. Ocieplane są domy, uszczelniane okna, bądź wymieniane na inne, bardziej szczelne, a do ogrzewania pomieszczeń i budynków stosuje się różne systemy grzewcze, wykorzystujące paliwo stałe (węgiel, koks, miał, drzewo itp.), ciekłe (różne oleje opałowe), gazowe (na gaz ziemny i płynny) i elektryczne systemy grzewcze.
W przypadku, gdy znajdujący się w budynku system ogrzewania nie wypełnia powierzonego zadania, stosuje się dogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem piecyków elektrycznych i gazowych. Wszystkie te systemy i urządzenia, jeżeli są prawidłowo wykonane, eksploatowane, sprawdzane i konserwowane, nie powinny stanowić zagrożenia dla mieszkańców domów. Niestety, okazuje się, że wielokrotnie tak nie jest i w tym okresie obserwujemy wiele pożarów w budynkach mieszkalnych, a niektóre z nich bywają tragiczne w skutkach. Podczas ubiegłego sezonu grzewczego w okresie od 1 października 2009 r. do 1 kwietnia 2010 r miało miejsce 18795 wszystkich zdarzeń, z czego 584 stanowiły pożary w budynkach mieszkalnych, w których zginęło 11 osób, a 273 zostały ranne, w tym 205 osób dorosłych i 68 dzieci. Warto zaznaczyć, że w pozostałych okresach roku kalendarzowego liczba pożarów w budynkach mieszkalnych jest o wiele mniejsza.

Najczęstszymi przyczynami tych pożarów były: podpalenia, nieostrożne obchodzenie się ze źródłem otwartego ognia (papierosy) oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, na paliwo ciekłe i stałe (piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne), a także wady tych urządzeń. Pożar w budynku może powstać w różnych miejscach, o różnych porach dnia i nocy. Szczególnie niebezpieczne są pożary nocne, ze względu na przeważnie późne ich zauważenie, a tym samym powiadomienie jednostek ratowniczych straży pożarnej. W piwnicach budynków, w pomieszczeniach technicznych najczęściej znajdują się kotłownie, gdzie w piecach lub specjalnych kotłach zachodzi proces spalania paliw. Przez wszystkie kondygnacje, poddasze a następnie dach, aż do kominów, przechodzą przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Te pierwsze odprowadzają produkty spalania, a te ostatnie dbają o prawidłowy sposób wentylowania pomieszczeń budynku, tj. wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Wystarczy jakieś niedopatrzenie, brak dbałości o ich stan techniczny a może dojść do nieszczęścia, powstania pożaru, wybuchu czy zaczadzenia. By uniknąć takich sytuacji, poniżej podajemy kilka zasad, które warto przestrzegać, aby uniknąć pożaru od urządzeń grzewczych.

Pamiętaj!

stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych,nie przechowuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, a naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy,nie rozpalaj piecyków i kominków przy użyciu materiałów niebezpiecznych pożarowo, bądź cieczy łatwopalnych,stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję (stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać, a w konsekwencji doprowadzić nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia),przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku, a kontrole takie powinien przeprowadzać kominiarz, posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym jest obowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych lub spalinowych z następującą częstotliwością:

Zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej razna 3 miesiące,Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym igazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy,Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.Ponadto w wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. (Podstawa prawna: § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr 109, poz.719).

(Opracowano na podstawie materiału KW PSP w Krakowie)